copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 10
ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์และนักท่องเที่ยว ชม "ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ" งดงามตระการตาเหนือลำน้ำน่าน หนึ่งเดียวในโลก วันนี้ (5 ธ.ค. 63) นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2563 โดยมี นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง รายงานการจัดงานในครั้งนี้ และมีผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ บริเวณท่าน้ำวัดวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ สำหรับการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องชาวอำเภอตรอน ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบ ร่มเย็น ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอตรอน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การแสดง แสง สี เสียง ชมพลุเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีจุดเทียนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 7 หลัง เทียบท่าน้ำวัดวังแดง โดยมีเส้นทางไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จากท่าน้ำวัดวังแดง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตรอน ผ่านท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแก่ง และสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว


Hits: 3
1 - 4 ธ.ค 2563 พนักงาน ลูกจ้าง อบต.วังแดงร่วมกัน ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประดับธง บริเวณสำนักงาน บึงทับกระดาน หน้าวัดวังแดง สะพานวังแดง และไหล่ทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำประจำปี 2563


Hits: 3
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ หลักสูตร "การแปรรูปสมุนไพรและการนวดคลายเครียด" ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย 2563 ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง โดยวันนี้จัดกิจกรรมการทำยาดมยากม่อง


Hits: 3
26/11/2563 อบต.วังแดงร่วมกับอำเภอตรอน เข้ากิจกรรมจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำประจำปี 2563 ณ สะพานบ้านวังแดง


Hits: 3
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 19.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟไหม้ต้นไม้ข้างทางบริเวณทางโค้งต้ นยาง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 3
18/11/2563 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.สต.วังแดง ,รพ.สต.บ้านวังแดง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ Cg ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ม. 1,2,3,8,9,11


Hits: 2
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปฏิญญา ทองนวม รองนายกอบต.วังแดงเข้าร่วมประชุม โดยมีรองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศไทย ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. พร้อมด้วย นายสมปรารถนา ทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก อปท. ทั่วประเทศ กว่า 300 คน


Hits: 3
18/11/2563 อบต.วังแดง เข้าร่วม เสวนา ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาผู้ใช้น้ำจากเขื่อนสิริกิต์ ลุ่มน้ำน่านประจำปี 2563 โดยการเสวนาครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ผู้บริหารกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมประมง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง คณะวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และตัวแทนประชาชนผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน ได้แก่ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีกหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ รวมจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมการเสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่านให้เกิดความร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำ สร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำ และความต้องการใช้น้ำ และเพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ร่วมกับของผู้ใช้น้ำจากลำน้ำน่านในทุกระดับ รวมถึงปัจจัยสำคัญในการพิจารณาการจัดสรรน้ำของแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 


Hits: 2
17/11/2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สารวัตรและกักกัน และปศุสัตว์อำเภอตรอน ร่วมกันดำเนินการจับสุนัข(สายพันธุ์บางแก้ว) ซึ่งมีพฤติกรรมดุร้ายไล่กัดเจ้าของและเพื่อนบ้านจนได้รับบาดเจ็บสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน ในบริเวณบ้านของนางบุญลือ ครไทย 104/3 ซ.9 หมู่ที่ 1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จนท.ได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู และเจ้าของได้นำสุนัขไปเลี้ยงนอกพื้นที่ต่อไป


Hits: 2
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่เกิดวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึง 1 กันยายน 2505 
🌤พรุ่งนี้ วันที่11กันยายน2563 ม.7 เวลา 09.00 - 10.30 น. ม.8 เวลา 10.30 - 12.00 น. ม.3 เวลา 13.00 - 14.30 น. ม.11 เวลา 14.30 - 16.00 น.  
หมายเหตุ: 
1.บัตร ปชช. ตัวจริง พร้อมสำเนา 
2.ทะเบียนบ้านเล่มจริง พร้อมสำเนา 
3.สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริง พร้อมสำเนา (ปรับสมุดบัญชีให้เป็นหน้าปัจจุบัน)


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810