copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 8
3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุอาทิตย์ที่10 โดยจัดทุกวันพุธของสัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ


Hits: 6
27 มิถุนายน 2562 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทย ขอเชิญชวนรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย และสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ของอำเภอตรอน ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าท้องถิ่น ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์


Hits: 14
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กองการศึกษาฯ นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร และนายประทีป ลำใย รองนายก อบต.วังแดง เข้าร่วมพิธีไหว้ครู พร้อมกับคณะครู ศพด.อบต.วังแดง


Hits: 0
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร องค์กรดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 จาก นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี


Hits: 0
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 และส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL ชาย/หญิง โดยส่ง นายธีรไชย รักษา และนางสาววริษฐา เม่นวันแดง เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ของฝ่ายชาย และรางวัลรองชนะลำดับที่ 2 ของฝ่ายหญิง ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์


Hits: 0
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นำโดย ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างนายอำเภอกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บริเวณวัดบ้านแก่งใต้ไปยังหอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ทั้งนี้ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ได้เยี่ยมชมบูทของทาง อบต.วังแดง อีกด้วย


Hits: 0
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ได้ดำเนินการจัดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งทีการเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจัดทุกวันพุธของสัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ


Hits: 0
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ศป.ปส.อบต.วังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาผู้เสพสารเสพติด ณ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) โดยมีกลุ่มเสี่ยงในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 58 ราย ผลการตรวจมีผลเป็นลบ ไม่พบผู้เสพสารเสพติด


Hits: 0
14 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตจำบลวังแดงจัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูแล  ช่วยเหลือ   ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงและให้เกิดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต่อไป


Hits: 0
วันที่13  มิ.ย.62 เวลา 20.34 น. ได้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลวังแดงทำให้ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านของนาย อุเทน ลำใย จนท.ของศูนย์เด็กเล็ก อบต. เวลา 08.30น.งานป้องกัน ได้รับประสานขอความช่วยเหลือจึงได้ออกดำเนินการตัดต้นไม้ ตัดกิ้งไม้ ที่ล้มทับหลังคาและตัดกิ่งไม้ที่ไประสายไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810