copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 41
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์ ที่บริเวณบึงทับกระดานหมู่ที่ 11 ตำบลวังแดงอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เดินทาง​มา​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติศิริสมบูรณ​ อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี​ นายมานิต​ อน​ร​ร​ฆ​มา​ศ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายพิภัช​ ประจัน​เขตต์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ พ.อ.วิสิษฐ์​ ทรัพย์สิน​ รอง​ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 35​ นายนิพนธ์​ อุปการัตน์​ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายสกุลไชย​ จูมทอง​ นายอำเภอตรอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด​ ระดับอำเภอ​องค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ ประชาชนจิตอาสา​ จำนวนกว่า​​ 500​ คนเข้าร่วม​ ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในโอกาสมีมงคลวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี้คือ 1 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ​ คูคลอง​ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 2 โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดยเปิดตลาดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้สวนสาธารณะบึงทับกระดาน เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของอำเภอ ในการดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 
 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโอกาสนิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
 2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมัครสมานสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ แล้ววันนี้อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเกิน 1 เปิดป้ายโครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 2 ปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทรงบาดาลจำนวน 500 ต้น 3 ปล่อยปลา จำนวน 200,000​ตัว​ เป็นพันธุ์ปลายี่สกเทศ​ 150,000 ตัว​ ปลาสร้อยขาว​ 50,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารได้รักษาความสมดุลระบบนิเวศ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงทับกระดานเพื่อเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติได้เป็นคลองสวยน้ำใสต้นแบบ ต่อไป


Hits: 20
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ บริเวณบึงทับกระดาน หมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง  โดยมีนายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี


Hits: 4
วันที่ 12 ก.ค.62 เวลา 14.00น สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้น้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ล้างทำความสะอาดอุโบสถวัดท่าอวน หมู่ที่1 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของหมู่บ้าน


Hits: 4
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษาฯ นำโดย นายวินัย เชื้อน่วม เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ศพด. อบต.วังแดง ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น อำเภตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 8
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพื้นที่และตรวจความพร้อมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน ตำบลวังแดง


Hits: 42
10 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าร่วมกิจกรรมทำเสวียน ณ บึงทับกระดาน และภายในอบต.วังแดง เพื่อลดการใช้ปุ๋ย ลดขยะ ลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาหมอกควัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 


Hits: 17
 9 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง , รองนายก อบต.วังแดง , ประธานสภา ,รองประธานสภา , สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จิตอาสา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมบึงทับกระดาน ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมบึงทับกระดาน


Hits: 5
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีงบประมาณ 2562  จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 6
5 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 13.00น. งานรถน้ำ ออกล้างทำความสะอาดเครื่องเล่นออกกำลังกาย ที่สวนสาธารณบึงทับกระดาน และล้างอุโบสถวัดวังแดง ม.3


Hits: 4
5 กรกฎาคม 2562 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810