copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 6
07/01/2564 คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ห้องประชุม อบต.วังแดงHits: 5
06/01/2564 กองสาธารณสุขฯ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 โดยได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านหัวดานร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 8


Hits: 3
อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด อำเภอตรอน จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day ของอำเภอตรอน ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน เมื่อเสร็จจากการทำกิจกรรม Big Cleaning day ณ อำเภอตรอน แล้วทุกคนมาร่วมกันทำกิจกรรม ณ อบต.วังแดง โดยเน้นทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่บริการประชาชนและพื้นที่ผิวสัมผัส เช่น ประตู หน้าต่าง จุดบริการประชาชน เป็นต้น ต่อไป


Hits: 1
24/12/2563 กองสาธารณสุขร่วมกับ รพ.สต.วังแดง , สาธารณสุขอำเภอตรอน ออกตรวจตลาดนัด ซ.8 บ้านวังแดง ม.11 ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19)


  Re X-Ray (4 pictures)
Hits: 0
23 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดงสถานีตำรวจภูธรตรอน จัดโครงการ กิจกรรมในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.วังแดง ปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้่านในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 1
21 ธันวาคม 2563  รายงานผลคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อุตรดิตถ์ อย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข1 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา 117,969 คะแนน, หมายเลข2 นายโปรย สมบัติ 32,002 คะแนน, หมายเลข3 นายเอกกาพัทธ์ พุฒโต 11,330 คะแนน, หมายเลข4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล 37,845 คะแนน โดยอำเภอตรอน เขต1 เบอร์1 นายพีรัช สารทรง 3,370 คะแนน, เบอร์2 นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง 3,877 คะแนน, เขต2 เบอร์1 นายชวลิต วีระศิริวัฒน์ 5,938 คะแนน


 Kick off (2 pictures)
Hits: 4
21 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดงเข้าร่วมเปิด กิจกรรม Kick off มอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” และขอส่งมอบการ์ดของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 3
อบต.วังแดงร่วมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญา นานาวัฒนธรรม ก้าวล้ำนำสู่ สูงวัยใจเกินร้อย ประจำปี 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจริม


Hits: 25
12 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า ออกพื้นที่มาตรวจสอบการขอใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ แพสูบน้ำ และแพสูบน้ำประปา ในเขตพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 2
11ธันวาคม 2563 เมื่อเวลา 15.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟไหม้บริเวณสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810