copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 9
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ให้การ ต้อนรับ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อมคณะ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ และตอบคำถามพี่น้องประชาชนเรื่องการแก้ไขปัญหาถนนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 15
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยคณะผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าศึกษาดูงานโรงเรียน ผู้สูงอายุ อบต.คอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 15
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลวังแดง โดยมี นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในการจัดโครงการในครั้งนี้ และมีผู้สูงอายุในตำบลวังแดงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 11
นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติงาน โครงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ครั้งที่1 ในพื้นที่ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ของโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางต่อไป


Hits: 16
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลวังแดง


Hits: 7
วันที่2 สิงหาคม 2562 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านวังแดงหมู่ที่ 11 ซอย 8 ตลาดนัด โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 6
วันที่2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ได้รับเกียติรจาก นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มาเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ โดยมี ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วย คณะบริหาร ปลัด อบต. พนักงานส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


Hits: 8
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมคณะครู ศพด.อบต. วังแดง ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ จันทร์หอม สาธารณสุขอำเภอตรอน พร้อมคณะกรรมการฯ ที่ออกตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินตามเกณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐาน


Hits: 6
30 ก.ค. 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับใบประกาศและโล่รางวัล จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด
1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อ.ฟากท่า


Hits: 10
30 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ นางดุษณี เจียรใจรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางการจัดการขยะตามหลัก  3 Rs  ณ บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 ตำบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810