copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 3
22 ส.ค. 62 อบต.วังแดง จัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน โดยหลัก 3Rs ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตะหนักถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนได้ มีประชาชนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 60 คน


Hits: 5
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมให้โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนาย เกียรติชัย ยาท้วม เจ้าพนักงานสาธารณะสุข แพทย์แผนไทย รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง ได้ให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพรไทย เพื่อนำไปใช้


Hits: 3
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง พร้อมพนักงานฯ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชน์พัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (บึงทับกระดาน) โดยร่วมปลูกดอกคูณนายตื่นสายเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับผู้ที่แวะเข้ามาพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมต่างๆ


Hits: 4
วันที่ 20-21 ส.ค.62 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง สนับสนุนรถกระเช้าและเครืองมืออุปกรณ์ ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่ไประสายไฟและตัดแต่งต้นไม้รอบๆอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง


Hits: 7
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง. ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 โดยมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 5
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและสมควรได้รับการสงเคราะห์ในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 2 ราย คือราย ด.ญ นับดาว นวลเกลื่อน และ ด.ญ ฐิติวรกานต์ พรมเทียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 12
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และ ศป.ปส.อ.ตรอน เข้าร่วมให้การต้อนรับนายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 7
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลฯ เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม นำโดย อาจารยปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และ นางสาวสุนิษา ฝึกฝน ขอพบปะพูดคุย สนทนากลุ่ม กับตัวแทนประชาคมในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์บึงทับกระดาน


Hits: 10
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อบต.วังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และลูกจ้างฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 15
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810