copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 9
วันนี้ (28 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุบิน แตงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด  ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด


Hits: 2
วันที่ 29 ต.ค.62 เวลา 13.00 น.สำนักปลัด งานป้องกันฯ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดเมรุและสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา ฌาปณิจศพ ที่วัดวังแดงหมู่ที่ 3 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


Hits: 14
23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตรอน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร..ตำรวจ..กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม *ช่วงเย็น*ร่วมจุดเทียนและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 7
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายในสวนสาธารณะ


Hits: 4
วันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 10.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ อสม.ม.10 กำจัดและล้างทำความสะอาดโรงเรือนของนายอัมพร มะณีป่ำ ซึ่งมีนกพิราบอาศัยและมีขี้นกเป็นจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นและยังเป็นที่สะสมเชื้อโรคต่างๆ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อย


Hits: 9
วันที่13-14 ตุลาคม 2562 อบต.วังแดงสนับสนุนและเข้าร่วมจัดงานใหญ่ วันเทโว ณ วัดวังแดง 3 มีขบวนแห่เทวดา นางฟ้า เปรต อสูรกาย สัตว์นรก ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงดนตรีย้อนยุค ลิเก และมวยไทย สอยดาวลุ้นโชค โดยมีการจัดทำกันมาเป็นประเพณีติดต่อกันมานานกว่า 50 ปี 


Hits: 15
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมงานการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. โดยประธานในพิธี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วยนางธนพร จูมทองนายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอน/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกฯในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพิธีทำบุญตักบาตร จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเวลา 19.20 น. ประธานในพิธี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วยนางธนพร จูมทองนายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอน/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนและรับชมวีดิทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีประชาชนอำเภอตรอน เข้าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 15
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึกจำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกิจกรรมบำเบ็ญประโยชน์สาธารณะ จิตอาสา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ สะพานวังแดง หมู่ 11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 19
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ศป.ปส.อบต.วังแดง นำโดยนายกสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับ ปปส.ภาค 6 , ศป.ปส.อ.ตรอน และโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวนทั้งสิ้น 139 คน ผลการตรวจไม่พบสารเสตติดในนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง


Hits: 24
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงนำโดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง รองนายก อบต.วังแเดง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานสังกัด อบต.วังแดง โดยได้รับเกียรติจากนายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอเป็นเกียรติร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย ให้กับนางสายฝน สาน้อย จำนวนเงิน 50,000 บาท และนางสาววันทนา แสงทอง จำนวน 7,590 บาท หมู่ที่ 3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บ้านประสบภัย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810