copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 9
17 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองช่าง ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ได้รับผล
กระทบ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนพื้นที่ ม.2 เรื่อง เหตุรำคาญ น้ำเสีย


Hits: 2
16 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง และกองสวัสดิการสังคมร่วมกับพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องผู้กู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 2 ราย ได้แก่ 
1. นางแสวง ภู่ปาน อายุ 64 ปี ที่อยู่ 58/1 ม.6 
2.นางจำลอง ใบบัว อายุ 63 ปี ที่อยู่ 50 ม.7


Hits: 6
16 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดงสถานีตำรวจภูธรตรอน จัดโครงการ กิจกรรมในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.วังแดง ปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้่านในพื้นที่ตำบลวังแดง 


Hits: 11
3 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ9.00น. นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมเปิดงานกีฬาของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน2 ที่สนามโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต


Hits: 4
คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตำบลวังแดงต้านยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเมืองตรอน 2 ณ โรงเรียน บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ซึ่งในวันที่ 11 ธ.ค. 2562 ผลการแข่งขันวิ่งเปรี้ยว อบต.วังแดง แพ้ ร.ร.วังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 2-0 และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบตจ.วังแดงชนะ ร.ร.บ้านท่าอวน 6-5


 Zero Tolerance (4 pictures)
Hits: 12
Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงจากชมรม to be number one และการแสดงละครเวทีต้านทุจริต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
 ในการนี้ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วย พนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ ผลการประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับ A ลำดับที่ 18 ของประเทศ โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 80 แห่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 คะแนน จำนวน 14 แห่ง ไม่ผ่าน จำนวน 66 แห่ง ซึ่งมี 5 หน่วยงาน ที่ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป คือ เทศบาลตำบลบ้านโคก เทศบาลตำบลพระเสด็จ เทศบาลตำบลท่าปลา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อีกทั้ง รัฐบาลไทย สำนักงาน ป.ป.ช. องค์การต่อต้านการคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานพร้อมกัน จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดจัด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน พิธีมอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การเสวนา “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” การแสดงละครเวทีการต่อต้านการทุจริต การแสดงจากชมรม To Be Number One โดยมีการถ่ายทอดสด ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 4
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่เดชาชัย ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ตำบลวังแดง เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมใบประกาศให้กับผู้ที่ชนะการประกวดนกหัวจุก ณ สถานที่บริเวณตลาดน้ำเต้า หน้าอำเภอตรอน


Hits: 31
ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา "ไหลแพไฟ วันพ่อแห่งชาติ”  พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ"  ปีที่21 หนึ่งเดียวในไทย ท้องถิ่นอำเภอตรอน 7 แห่ง ร่วมพสกนิกรรำลึกเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 62 ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ท่าน้ำหน้าวัดวังแดง หมู่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายไพบูลย์  วีรบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ในงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ” 
ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง นายเกรียงไกร  กิจประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและพสกนิกรชาวไทยในพื้นที่อำเภอตรอน ร่วมจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 แห่งราชวงศ์จักรี และเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ อย่างหาที่สุดมิได้
อำเภอตรอนมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชา ชนมาโดยตลอด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์และราษฎรอำเภอตรอน จึงร่วมกันน้อมรำลึกประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และตอบแทนบุญคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ที่ยังความอุดมสมบูรณ์ทำให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอตรอน ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง 21 ปีแล้ว
โดยมีท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลตรอน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านแก่ง อบต.วังแดง อบต.หาดสองแคว อบต. ข่อยสูง และอบต.น้ำอ่าง ร่วมจัดแพไฟเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 หลัง ปล่อยลงในแม่น้ำน่าน ตามจุดท่าน้ำทั้ง 5 แห่ง ที่ขบวนแพไฟไหลผ่าน ตั้งแต่จุดท่าน้ำวังแดง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขบวนไหลแพไฟออกเดินทาง,จุดท่าน้ำเทศบาลตรอน, จุดท่าน้ำ อบต.บ้านแก่ง, จุดท่าน้ำเทศบาลบ้านแก่งและท่าน้ำวัดหาดสองแคว ด้วยระยะทาง12 กิโลเมตร นานกว่า 5 ชั่วโมง จึงเดินทางตามสายน้ำมาถึงยังท่าน้ำวัดหาดสองแคว


Hits: 10
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน อบต.วังแดง พร้อมกับชาวบ้านตำบลวังแดง หมู่3 และหมูู่11 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ บริเวณวัดวังแดงหมู่3 เพื่อจัดเตรียมสถานที่ และปรับสภาพแวดล้อมที่จะใช้จัดงานประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติ และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานในระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2562


Hits: 2
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810