copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 21
16/02/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่18 (ไท-ยวนเกมส์) ต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง 


Hits: 7
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดสถานที่ สำหรับจัดงาน สัญจรพบปะ สังสรรค์ ผู้สูงอายุตำบลวังแดง ในวันพรุ่งนี้ 14 กพ 63 ขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมช่วยกันจัดสถานที่เรียบร้อย


Hits: 12
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  “Big cleaning Week  จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”    
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ กิจกรรมความสะอาด สถานที่ทำงาน ร่วมกัน  ได้แก่   บริเวณ รอบสำนักงาน อบต.วังแดง หลังเดิม ,   รอบอาคารอเนกประสงค์ ,  รอบอาคารกองช่าง , ชายคาอาคารแต่ละอาคารเพื่อทำความสะอาดขี้นก,  ราวบันได , ทางขึ้นสำนักงาน , ทางลาดคนพิการ, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง   เป็นต้น 


Hits: 16
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอำเภอตรอน โดย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด/อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง ประกอบด้วย อบต.วังแดง  50 คน อบต.ข่อยสูง 50 คน และเทศบาลตรอน 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพี้นที่รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มี ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการต่อเนื่องอย่างมีเอกภาพ การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน โดยจะได้รับความรู้ จำนวน 14 วิชา รวมทั้งสิ้น 27 ชั่วโมง แบ่งเป็นการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต จำนวน 8 วิชา ระยะเวลา 12 ชั่วโมง และการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 6 วิชา ระยะเวลา 15 ชั่วโมง ใช้วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หน่วยงานทหาร ตำรวจ สาธารณสุข และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น


Hits: 12
วันที่ 30 ม.ค.63 ที่หอประชุม โรงเรียนบ้านวังแดง สหจิตวิทยาคาร ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นาย สมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา หัวหน้าชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมในพิธี นาย สมนึก จำปา กล่าวว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านาย สมนึก จำปา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ มีความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 180 คน  โดยกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


Hits: 2
วันที่ 10 ม.ค.63  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมเล่นเกมส์ การตอบคำถาม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อรับของขวัญและของรางวัล
ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี


Hits: 8
วันที่ 10 ม.ค.63 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมรับพิธี พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 7
วันที่ 3 ม.ค.63 เวลา 08.30น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบหมายให้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ จุดบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 - วันที่ 2 ม.ค. 63 ได้รับมอบจากท่านนายอำเภอตรอน


Hits: 37
วันที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 11.30น. ทางบริษัท กรีน เพาเว่อร์ จำกัด โดยผู้แทนว่าที่ ร้อยตรีหญิง ศุภานัน สิงห์หนู และเจ้าหน้าที่ มามอบน้ำดื่มให้กับจุดบริการประชาชน หน้าจุดตรวจ อบต.วังแดง จำนวน 10 ลัง อบต.วังแดง ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับHits: 12
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งธงแดงตามจุดเสี่ยง,ติดตั้งป้ายจุดตัดข้ามทางรถไฟ,ติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี63 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ขอรายงานผลการปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประจำวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.00-00.30น. ดังนี้ 1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายไวนิล จำนวน 12 หมู่บ้าน 2. ติดตั้งป้ายจุดตัดข้ามทางรถไฟ จำนวน 3 จุด (จุดบ้านท่าอวน ม.1,จุดบ้านใหม่เยาวชน ม.5 ,จุดบ้านป่าควง ม.9) 3. ติดตั้งธงแดงตามจุดเสี่ยง จำนวน 4 จุด ดังนี้( 1.)ทางโค้งบ้านท่าอวน ม.1 , (2.)ทางโค้งบ้านวังแเดง ม.2 ,(3.)ทางโค้งบ้านวังแดง ม.3 ,(4)ทางโคงหน้าประมงน้ำจืด 4. ดำเนินการตามมาตราการ 1ร. 2ส 3ข. 4ม. (10รสขม) ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์กับผู้ขับขี่รถจักรยายนต์ จำนวน 5 คัน 2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์กับผู้ขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน 5. วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 01.30 น. ได้เหิดเหตุรถยนต์ตกข้างทางบริเวณ หน้าศาลท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 เบื้องต้นบาดเจ็บ 1 ราย ชื่อนายอภิชาติ โพธิ์โชติ 36/3 หมู่ที่ 8 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน กู้ชีพตรอนได้นำส่ง รพ.อต. 

[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810