copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 4
14 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้าบริเวณบ่อลูกลัง ที่บ้านป่าควง หมู่ที่9


Hits: 16
12 มีนาคม 2563 อบต.วังแดง ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายส่ง อบจ.อุตรดิตถ์เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
โดยมีขยะอัตรายทั้ง 12 หมู่ ดังนี้
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 4 กิโล  ขวดแก้ว 76 กิโล ขวดพลาสติก 25 กิโล  กระป๋องสเปรย์  10 กิโล  หลอดไฟ 150 กิโล


Hits: 5
10/03/2563 ก่อนทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลวังแดง (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง) ครั้งที่2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดงได้ตรวจวัดไข้และล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิค 19 ไม่ให้แพร่ระบาดในห้องเรียน โดยจัดเป็นสัปดาห์ที่2 ทุกๆวันอังคาร เรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันโรคระบาดในปัจุบัน สอนการล้างมืออย่างถูกวิธี จากนายวินัย อินสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง นอกจากนี้คณะครู ศพด. อบต.วังแดง เข้าร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุ


Hits: 20
3/03/2563 เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอตรอน ท่านสกุลไชย จูมทอง มาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 
6. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป 
 
ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ  
1. ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน 2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง 
3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกกของกลุ่ม 4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย 5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป


Hits: 9
28/02/2563 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มี ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น แก่ ครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 4
การบริหารจัดการร่วมกับหมู่บ้าน ม.6 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกนอกเหนือจากโครงการ


Hits: 18
25/02/2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)  ประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ดูแลระบบประปา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน เก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตและเก็บตัวอย่างน้ำดิบ (ระบบประปาที่ใช้น้ำผิวดินเป็นน้ำดิบในกระบวนการผลิต) ในพื้นที่ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาพารามิเตอร์ภาคสนาม ได้แก่ เหล็ก แบคทีเรีย และพารามิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานโครงการต่อไป


Hits: 8
วันที่ 23 ก.พ.63 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง ได้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุและฉีดน้ำสกัดไฟไหม้บริเวณพื้นที่ ม.9 บ้านป่าควง


Hits: 12
วันที่ 22 ก.พ.63 เวลา 12.45น.สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากนายก อบต.วังแดง ว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้สวนปาล์มและสวนไผ่ ของนายชูศักดิ์ นายชูศิลย์ แดงกองโค หมู่ 11 บ้านวังแดง จึงได้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุและฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลาม ในเวลาต่อมาได้เพลิงสงบลง ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ 1 ชม 15 นาที จากการสอบถามผู้เสียหายได้ถูกเพลิงไหม้ สวนปาล์มประมาณ 15ไร่ สวนไผ่ประมาณ 3 ไร่ 


Hits: 12
20/02/2563 เวลา 09.00 น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ป่าสวงนแห่งชาติ ประจำปี 2563


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810