copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 6
03/04/2563 อบต. วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ขอขอบใจทุกคนที่ช่วยกันดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังและควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19  ตามแนวทางการที่กรมควบคุมโรค วันนี้มอบวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องดื่มมาให้กับด่านชุมชนให้ทุกหมู่เรียบร้อยแล้วครับ


Hits: 11
02/04/2563 อบต. วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ขอขอบใจทุกคนที่ช่วยกันดำเนินโครงการทำหน้ากากอนามัย จนวันนี้มอบวัสดุให้ทุกหมู่เรียบร้อยแล้วครับ


Hits: 8
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน อบต.วังแดงร่วมผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านออกดำเนินการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าออกดำเนินการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


Hits: 3
วันที่ 25 มี.ค.63 เวลา 09.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.วังแดง ปี 63 เพื่อพิจารณาร่างแผน ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ และจะเสนอแผนปฎิบัติการต่อผู้อำนวยการท้องถิ่นเพื่อเห็นชอบแผนปฎิบัติการฯ และประกาศใช้แผนต่อไป.


Hits: 7
วันที่ 24 มี.ค.63 เวลา 17.35น.ได้เกิดเหตุไฟไหม้กอไผ่และกำลังลุกลามเข้าสวนมะไฟบริเวณคลองแล้ง บ้านวังแดง11 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงออกระงับเหตุร่วมกับชาวบ้านในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลง


Hits: 10
23 มีนาคม 2563 ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่องจาก อบต วังแดง ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให้กับพี่น้องตำบลวังแดง จำนวนประมาณ 8,000 อันจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้อง จิตอาสา ตำบลวังแดง ได้ร่วมกันทำหน้ากาก ท่านใดที่มีจักร มีจิตอาสาจะร่วมช่วยเย็บหน้ากากได้กรุณาแจ้งมาที่ รองเดือน 091 8369169 เพื่อความรวดเร็วในการทำ ท่านใดที่สะดวกจะรับไปเย็บที่บ้าน หรือจะให้เจ้าหน้าที่ไปนำจักรมาเย็บที่ห้องประชุม อบต วังแดง กรุณาแจ้งมาที่รองเดือน ได้ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตัดผ้าตามแบบ และจะทำการเย็บได้เลย ท่านใดพร้อมเย็บทั้งใช้จักร ใช้มือเย็บกรุณาแจ้งความช่วยเหลือมานะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ อบต วังแดง รอความสนับสนุนจากทุกท่านค่ะ


Hits: 1
19 มีนาคม 2563 อบต.วังแดง จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับสํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจําปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ สร้างทักษะและการวางแผนบริหารจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น ทราบถึงหน้าที่จะปฏิบัติ ในการประเมินผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPRและAED) สามารถปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยได้อย่าง ทันท่วงที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.วังแดง จํานวน 60 คน


Hits: 10
18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น พนักงาน อบต.วังแดง ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิค-19


Hits: 16
18 มีนาคม 2563 บรรยากาศการนำเสนอผลงาน เยาวชนชมรม to be number one ชมรมตำบลวังแดง
 :โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563
ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่


Hits: 4
16 มีนาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดอบรมให้ความรู้จัดทำหน้ากากอนามัย ให้กับพี่น้องในตำบลวังแดง เพื่อป้องกันโรคโควิค -19 ฝึกสอนโดยอาจารย์วิทยาลัยอาชีวะอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810