นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 551 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.333
Categories

Hits: 4
วันที่ 22 ก.ย 65 กองสวัสดิการสังคม ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ความรู้ของดีบ้านฉัน ณ อบต.หาดสองแคว


Hits: 5
16/09/2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแดง  นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดงคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ , อนุกรรมการ , คณะทำงานกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานของเทศบาลตำบลเนินมะกอก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะให้ความรู้ ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ฯ ซึ่งจะทำให้การจัดทำโครงการในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร หมู่ 11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


Hits: 2
15/09/2565 นำโดย นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง  เปิดประชุม มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและมอบชุดเครื่องแบบให้กับ อปพร. อบต.วังแดง ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 3
15/09/2565 นำโดย นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) หมู่ที่ 10 จำนวน 2 ราย


Hits: 4
13/09/2565 เวลา09.00น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลวังแดง เข้าร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่ม(ธงสีแดง/ธงสีเหลือง) รายกรณี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 8
12/09/2565 “มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”วันนี้นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงดูพื้นที่ หมู่11ซอย8 ปรับพื้นที่เพื่อเทถนน คสล.แทนพื้นที่เก่าที่ชำรุดเป็นหลุ่มเป็นบ่อน้ำขัง พี่น้องใช้สัญจรไปมาลำบาก แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่


Hits: 2
9/9/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความเป็นห่วงพี่น้องออกพื้นที่ สั่งการตรวจดูการทำถนนแอสฟัลต์ติคซอย4 บ้านวังแดงหมู่11 เพื่อแก้ไขให้กับพี่น้องที่ใช้เส้นทางสัญจร


Hits: 4

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดงร่วมกับสำนักปลัด จัดกิจกรรมโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565โดยมีผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1.ประเภทนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6

ชนะเลิศ ด.ช. อณาวินล์ เนียมจุ้ยโรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. สุวิชญาน์ กกหนุ่น โรงเรียนวัดบ้านใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ลออลักษมี แก้วคูณ โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

2. ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6

ชนะเลิศ ด.ญ. อุไรวรรณ ลำใยโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. กัลยรัตน์ นาคแดง โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ธันยพร บางโม โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

3.ประเภทประชาชนทั่วไป ช่วงอายุ 18 - 30 ปี

ชนะเลิศ นายแสนดี หาญกาย

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพล ภูนวล

รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.นุชนารถ ปานคำ

4.ประเภทประชาชนทั่วไป ช่วงอายุ 31 ปีขึ้นไป

ชนะเลิศ น.ส.พีรภาร์ ลบช้าง

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายศังกร มาทองแดง

รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.สาวิกา กัดฟัก


Hits: 4
06/09/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กนักเรียน ของเล่น ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดโรคมือเท้าปาก และโรคโควิด-19


Hits: 4
2 กันยายน 2565 อบต.วังเเดง จ.อุตรดิตถ์ นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงาน กองการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาร่วมกันช่วยพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงของเราต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 551 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.333

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810