นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery
Back

In total there are 551 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.333

TOP 10 last added pictures


ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแดง
Category: ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแดง
Author: admin
Hits: 2
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแดง
Category: ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแดง
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแดง
Category: ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแดง
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพ
Category: ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพ
Author: admin
Hits: 2
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพ
Category: ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพ
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพ
Category: ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพ
Author: admin
Hits: 2
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มอบนโยบาย อปพร.
Category: มอบนโยบาย อปพร.
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มอบนโยบาย อปพร.
Category: มอบนโยบาย อปพร.
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Category: ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Category: ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Author: admin
Hits: 2
Rating: (No Ratings)
Comments: 0

Back

In total there are 551 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.333

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810