copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery
Back

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

TOP 10 last added pictures


ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
Category: ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
Author: admin
Hits: 0
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
Category: ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
Author: admin
Hits: 0
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
Category: ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
Author: admin
Hits: 0
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


Big Cleaning
Category: Big Cleaning
Author: admin
Hits: 0
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


Big Cleaning
Category: Big Cleaning
Author: admin
Hits: 0
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


สนับสนุนรถน้ำ
Category: สนับสนุนรถน้ำ
Author: admin
Hits: 2
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


สนับสนุนรถน้ำ
Category: สนับสนุนรถน้ำ
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


เครือข่ายผู้ก่อการดี
Category: เครือข่ายผู้ก่อการดี
Author: admin
Hits: 2
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


เครือข่ายผู้ก่อการดี
Category: เครือข่ายผู้ก่อการดี
Author: admin
Hits: 2
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


เครือข่ายผู้ก่อการดี
Category: เครือข่ายผู้ก่อการดี
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0

Back

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810