ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery
Back

In total there are 636 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.288

TOP 10 most viewed pictures


ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Category: ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Author: admin
Hits: 57
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Category: อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Author: admin
Hits: 42
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มอบน้ำดื่มบริการประชาชน
Category: มอบน้ำดื่มบริการประชาชน
Author: admin
Hits: 38
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
Category: สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
Author: admin
Hits: 30
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
Category: สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
Author: admin
Hits: 20
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มาตรการป้องกัน covic-19
Category: มาตรการป้องกัน COVID-๑๙
Author: admin
Hits: 17
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มอบของขวัญ ศพด.อบต.วังแดง
Category: มอบของขวัญ ศพด.อบต.วังแดง
Author: admin
Hits: 16
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


TO BE NUMBER ONE
Category: to be number one
Author: admin
Hits: 15
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


กิจกรรมทำเสวียน
Category: กิจกรรมทำเสวียน
Author: admin
Hits: 15
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ส.อบต.วังแดงอบรมกฏหมาย
Category: ส.อบต.วังแดงอบรมกฏหมาย
Author: admin
Hits: 14
Rating: (No Ratings)
Comments: 0

Back

In total there are 636 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.288

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810