นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

          1. ป้ายที่ต้องเสียภาษี
              1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย  ได้แก่  ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
              1.2 ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย

          2. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่
              2.1 ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
              2.2 ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า
              2.3 ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
              2.4 ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
              2.5 ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง(กฎกระมรวง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2542 กำหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพื้นที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
              2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
              2.7 ป้ายที่องค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย  ว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ
              2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
              2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน       ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
              2.10 ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
              2.11 ป้ายของวัด หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
              2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
              2.13 ป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง

          3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
              ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่
              3.1 เจ้าของป้าย
              3.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าทีเสีย ภาษีป้ายตามลำดับ

          4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
              4.1 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี
              4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือน มีนาคม หรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแก้ไข

 

 5. การคำนวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการคำนวณภาษีป้าย

5.1 การคำนวณพื้นที่ป้าย
                   5.1.1 ป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้  ส่วนที่กว้างที่สุด x ส่วนที่ยาวที่สุดของขอบเขตป้าย

                   5.1.2 ป้ายไม่มีขอบเขตกำหนดได้
                           ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนด ส่วนที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด แล้วคำนวณตาม 5.1.1
                   5.1.3 คำนวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร
             5.2  อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้

อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)

ลักษณะ

บาท

1. อักษรไทยล้วน

3

2. อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ / ภาพ / เครื่องหมายอื่น                        

20

3. ป้ายดังต่อไปนี้
     ก. ไม่มีอักษรไทย
     ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

40

4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตรา ตาม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น             

5. ป้ายใดเสียต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท                                              

            5.3 การคำนวณภาษีป้าย
               ให้คำนวณโดยนำพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องภาษีมีพื้นที่ 10,000  ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้
               10,000  หาร  500  คูณ  20 เท่ากับ 400 บาท (10,000 / 500 x 20 = 400)

          6. ขั้นตอนการชำระภาษี
             6.1 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน
             6.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็น 2 กรณ๊ ดังนี้
                  1) กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชำระภาษีป้ายในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย     ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีป้ายจำนวนเท่าใด
                  2) กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชำระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจำนวนเงินภาษีที่จะต้องชำระแก่ผู้เสียภาษี
             6.3 ผู้เสียภาษีต้องมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม
              6.4 การชำระภาษีป้าย
                  6.4.1 เจ้าของมีหน้าที่ชำระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก
                      (1) ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
                      (2) สถานที่ชำระภาษี
                           - สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
                           - หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
                      (3) การชำระภาษีวิธีอื่น
                           - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น
                           - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
                           - ส่งไปยังสถานที่ตาม (2)
                      (4) การผ่อนชำระหนี้
                           - ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป
                           - ผ่อนชำระเป็น  3  งวด ๆ เท่ากัน
                           - แจ้งความจำนงเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดเวลาชำระหนี้
                 6.4.2 ป้ายติดตั้งปีแรก
                 6.4.3 คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด
                 6.4.4 งวดละ  3 เดือน
                 6.4.5 เริ่มตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง  จนถึงงวดสุดท้ายของปี
                           - งวด  1  มกราคม  -  มีนาคม    = 100%
                           - งวด  2  เมษายน  -  มิถุนายน  = 75%
                           - งวด  3  กรกฎาคม - กันยายน  = 50%
                           - งวด  4  ตุลาคม  -  ธันวาคม    = 25%