นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

ติดต่อ/ร้องเรียน Print E-mail
ข้อมูลติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
ที่อยู่ : 13/10 ม.10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทรศัพท์ : 0-5549-1506
โทรสาร : 0-5549-1506 ต่อ 104
อีเมล์ :
630201@dla.go.th
แผนที่ :
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1qujd8etFaQtPSnXnQk84vFhXSm4&hl=th


Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง บริการ ถาม-ตอบ ช่องทางแสดงความคิดเห็น
http://wangdang.go.th/phpbb3/

Social Network
facebook
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


LINE

e service

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ-eoe9Tdzlb_Je81swWz22rBR1ipZolywFqUo3S_svLQaNg/viewform?usp=sf_link

แบบฟอร์มขอน้ำภัยแล้ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdehxmZ7K4jz9OeKvP0OgmwKrbW2y6Lmlx8BGdneDjy3bttkQ/viewform?usp=sf_link

แบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ อบต.วังแดง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMT_SUad1NqPtNNQGLx7rjtbMPBf3dXJuPQGY8diCUonV7Vg/viewform?usp=sf_link