นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

ประวัติศาสตร์

   

     ราษฎร์บ้านวังแดงอพยพมาจากเวียงจันทร์ บ้านเนินโมนครหลวงเวียงจันทร์ ซึ่งในเวลานั้นเกิดกบถขึ้น   จึงได้พาครอบครัว  ประมาณ 300  ครอบครัวมารวมกัน อยู่บ้านกองโค ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ต่อมาไม่นานก็แยกไปอยู่ที่บ้านวังสะโม ต.ดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ต่อมาไม่นานก็มีราษฎร์กลุ่มหนึ่งได้แยกตัวอพยพมาอยู่ที่ตำบลหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประมาณ 7 ปี ก็ได้แยกตัวจากหาดสองแคว มาอยู่ที่บ้านวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประมาณ 30 ครอบครัว ผู้ที่นำมาราษฎร์มาอยู่ที่บ้านวังแดง คือ นายแดง นางอ่ำ เหตุที่ตั้งหมู่บ้าน ชื่อ "บ้านวังแดง" ก็เพราะว่าแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านและเป็นวังน้ำนายแดงจึงเอาชื่อของตัวเองมาต่อจากวังจึงได้ชื่อว่า "บ้านวังแดง" ตั้งแต่บัดนั้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ 


This Category is currently empty