นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 24 guests online
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร


คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี2540

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540)
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540)

ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้น่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม..
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้น่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

       สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

14/03/2559- ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐


This Category is currently empty