นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร


คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี2540

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540)
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540)

ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้น่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม..
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้น่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

       สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

14/03/2559- ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐


This Category is currently empty