นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

แบบประเมินระบบแท่ง

แบบประเมินแท่งบรรยายตอนประชุม  ประจำปี 2559

แบบประเมินระบบแท่ง
ประกาศหนังสือสั้่งการในระบบแท่ง 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแท่ง ก เห็นชอบ
สมรรถนะของท้องถิ่น
ดูรายละเอียด


แหล่งข้อมูล : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22.gif - 1.58 KBประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ในระบบแท่ง) ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียดThis Category is currently empty