ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

คู่มือประชาชน

1.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  

3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต)    

4.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

5.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

6.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

7.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

8.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 

9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 

10.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

11.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

13.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    

14.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

15.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ

16.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท 

17.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท

18.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ

19.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ

20.การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

21.การรับชำระภาษีป้าย

22.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

23.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

24.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

25.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

26.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

27.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

28.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

29.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

30.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

31.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

32.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

33.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

34.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

35.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

36.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

37.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

38.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

39.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตาราง

40.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
This Category is currently empty