นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

คู่มือประชาชน
    การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 
 การรับชำระภาษีป้าย
 

    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต) การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
    การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
    การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
    การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
    การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
    การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
    การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
    การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
    การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
   การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ 

 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตาราง
 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ก


This Category is currently empty