นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

คู่มือประชาชน
    การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 
 การรับชำระภาษีป้าย
 

    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต) การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
    การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
    การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
    การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
    การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
    การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
    การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
    การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
    การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
   การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ 

 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตาราง
 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ก


This Category is currently empty