นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 21 guests online
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

 ประมวลจริยธรรม

  • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  download

  • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  download 

  • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  download 

  • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 download 

  • ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พ.ศ. 2566  download 

  • ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567 download 

  • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 download 


  • คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) และคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแต่ละกอง ปรับปรุง ณ วันท่ี่ 27 กันยายน 2565 download 

  • ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 download 

  • เอกสารเผยแพร่ความรู้งานบุคคลครู download 

  • โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 download 

  • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 download 

  • ประกาศการใช้พลังงานและแนวทางการลดพลังงาน อบต.วังแดง ประจำปี 2565 download 

  • คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.วังแดง ประจำปี 2565 download 

  • คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) download 

  • คำสั่งแต่งตั้งรองนายก มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายก download 

  • คำสั่งรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน download 

  • ประกาศอำนาจหน้าที่ส่วนราชการอบตวังแดงน download 

  • พจนานุกรมสมรรถนะ download 

   

  ระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

  • ประกาศกำหนดขนาด อบต. download
  • ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ download
  • พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2542 download

  แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ /ส่วนราชการ

  เอกสารเผยแพร่แผ่นพับประมวลจริยธรรม download 

  • แผ่นพับประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตdownload 
  • แผ่นพับคู่มือการเสริมสร้าง พัฒนาวินัย และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนdownload 

   


This Category is currently empty