นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 12 guests online
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

วันพฤหัสบดีที่  12 มกราคม 2566 สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2566 รายละเอียด

วันศุกร์ที่   24 มีนาคม 2566  สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2566 รายละเอียด

วันศุกร์ที่   7  เมษายน 2566 สมัยวิสามัญ   สมัยที่  1  ครั้งที่  2/2566 รายละเอียด

วันจันทร์ที่  15 พฤษภาคม 2566 สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2566 รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2566 รายละเอียด

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 สมัยสามัญ สมัยที่  3   ครั้งที่  1/2566 รายละเอียด

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 สมัยสามัญ สมัยที่  3   ครั้งที่  2/2566 รายละเอียด

วันศุกร์ที่  22 กันยายน 2566 สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2566 รายละเอียด

วันศุกร์ที่  15 ธันวาคม 2566 สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2566 รายละเอียด


This Category is currently empty