นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

งานกิจการสภาท้องถิ่น

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562-2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563-2565 รายละเอียด


วันพุธที่  15  มกราคม 2563 สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันพุธที่  29  มกราคม 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันศุกร์ที่  13  มีนาคม 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันศุกร์ที่  10 เมษายน 2563 สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันพุธที่  8 กรกฎาคม 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันจันทร์ที่  3 สิงหาคม 2563 สมัยสามัญ สมัยที่  3   ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 14  สิงหาคม 2563 สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563 รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 12  ตุลาคม 2563 สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันพุธที่ 16  ธันวาคม 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด


This Category is currently empty