นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 14 guests online
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
    คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 


    คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่


    คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช


    คู่มือการปฏิบัติงาน-การโอนบุคลากร


    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน


    คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ


    คู่มือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู


    คู่มือการเสริมสร้าง และพัฒนาวินัย อบต.วังแดง


    คู่มือการออกคำสั่งการบริหารงานบุคคล


    คู่มือจัดตั้งศูนย์ข่าวสารของทางราชการ


    คู่มือจัดทำงบประมาณ


    คู่มือบำเหน็จบำนาญ


    คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

    คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


    คู่มือปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย


    คู่มือปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

    คู่มือปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


    คู่มือป้องกันโรคโควิส19


    คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


 คู่มือรับสมัครนักเรียน


 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 คู่มือเสนอหนังสือ


 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม


 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ

 แนวทางปฏิบัติงานนักทรัพย์

 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

 คู่มืออื่นๆตรวจอสบได้ที่e-book
 

This Category is currently empty