copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery
Home » ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Back to Gallery Overview

In total there are 628 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.221
There are 4 pictures in this category.
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Author: admin
Hits: 1
Rating: No Votes
Comment: 0

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Author: admin
Hits: 1
Rating: No Votes
Comment: 0

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Author: admin
Hits: 1
Rating: No Votes
Comment: 0

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Author: admin
Hits: 1
Rating: No Votes
Comment: 0
 
There are 4 pictures in this category.
Back to Gallery Overview
Home » ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64

[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 628 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.221

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810