copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข้อมูลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

 ประวัติโดยย่อของพนักงานส่วนตำบล download

 ประวัติโดยย่อของลูกจ้างประจำdownload

 ประวัติโดยย่อของลูกพนักงานจ้างdownload


This Category is currently empty