นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

แบบประเมินระบบแท่ง

แบบประเมินแท่งบรรยายตอนประชุม  ประจำปี 2559

แบบประเมินระบบแท่ง
ประกาศหนังสือสั้่งการในระบบแท่ง 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแท่ง ก เห็นชอบ
สมรรถนะของท้องถิ่น
ดูรายละเอียด


แหล่งข้อมูล : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22.gif - 1.58 KBประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ในระบบแท่ง) ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียดThis Category is currently empty