copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวสอบราคา

22.gif - 1.58 KB 18/10/2559องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ ๑๐ ต. วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด   รายละเอียดผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก  

16/08/2559องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วนตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด  

8/4/2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด   

4/4/2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด       เปลี่ยนแปลงประกาศรายละเอียด

12/10/2558 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  มีความประสงค์จะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.วังแดง สำหรับภาคเรียนที่  2/2558   จำนวน  104 วัน  จำนวนเด็กนักเรียน  182 คน  ๆ  ละ  20  บาท/วัน  โดยแบ่งเป็นงวด  จานวน  5  งวด         รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   378,560.-  บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รายละเอียด 

12/10/2558 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  มีความประสงค์จะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.วังแดง สำหรับภาคเรียนที่  2/2558   จำนวน  104 วัน  จำนวนเด็กนักเรียน  182 คน  ๆ  ละ  20  บาท/วัน  โดยแบ่งเป็นงวด  จานวน  5  งวด         รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   378,560.-  บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รายละเอียด 

11/09/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง   รายละเอียด 

15/06/2558 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  มีความประสงค์จะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.วังแดง สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘   จำนวน  ๖๓ วัน  จำนวนเด็กนักเรียน  ๑๘๒ คน  ๆ  ละ  ๒๐ บาท/วัน  โดยแบ่งเป็นงวด  จานวน  ๓  งวด         รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   ๒๒๙,๓๒๐.-  บาท  รายละเอียด 


25/05/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา จำนวน ๗๕ รายการ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง รายละเอียด


05/03/2558  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังแดง ๒ หมู่ที่ ๒ ไป บ้านท่าอวน หมู่ที่ ๑ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง   รายละเอียด 05/03/2558  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง   รายละเอียด 

 รายละเอียดผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก  


15/12/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง (ตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๒) ขนาดกลาง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วนตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง   รายละเอียด 

 รายละเอียดผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก  


15/12/2557  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งทางการเกษตรเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๖ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง   รายละเอียด 

 รายละเอียดผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก  


10/10/2557 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  มีความประสงค์จะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.วังแดง สำหรับภาคเรียนที่  2/2557   จำนวน  101 วัน  จำนวนเด็กนักเรียน  181 คน  ๆ  ละ  20  บาท/วัน  โดยแบ่งเป็นงวด  จานวน  5  งวด         รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   365,620.-  บาท  (สามแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  รายละเอียด 


09/09/2557 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จำนวน  4 รายการ  รวมเป็นจำนวนเงิน 133,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด 

29/07/2557 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา  จำนวน  156  รายการ   รวมเป็นจำนวนเงิน 297,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
รายละเอียด  ราคากลาง


20/06/2557 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้
กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.วังแดง สำหรับภาคเรียนที่  1/2557   จำนวน  63 วัน    จำนวนเด็กนักเรียน  181 คน  ๆ  ละ  20  บาท/วัน  โดยแบ่งเป็นงวด  จำนวน  4  งวด  รายละเอียด  

This Category is currently empty